Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Testování

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě; testy nejsou starší 48 hod. a osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se dále neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se také neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Dětem, žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nezajišťuje distanční způsob vzdělávání, může poskytnout přiměřenou formu studijní podpory.

Pokud se dítě, žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude test proveden v první den jeho přítomnosti ve škole. U dětí a žáků, kteří se dostaví do školy v den testování později, bude test proveden pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po příchodu.

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob, škola následně kontaktuje zákonného zástupce a po náležitém poučení může žák opustit školu. Škola v tomto případě vydá zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

© 2021 ZŠ Křivoklát