Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Školní jídelna

Informace týkající se stravování dětí ve ŠJ při ZŠ a MŠ Křivoklát, Křivoklát 157

1. Na začátku školního roku odevzdají rodiče obratem vyplněnou přihlášku ke stravování. Je nutno uvést, kterou třídu bude dítě daný školní rok navštěvovat.

2. Od 9. 3. 2020 je nutné odhlašovat obědy pouze ve školní jídelně den předem telefonicky, sms, osobně, a to nejpozději do 13:15 hod. Na pozdější odhlašování nebude brán zřetel. Při odhlašování vždy uvádějte příjmení dítěte, třídu a data od kdy a do kdy odhlašujete. Případně uveďte, že odhlašujete dítě do odvolání, ale pak je nutné dítě opět přihlásit ke stravování den předem do 13:15. První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče za stejnou cenu jako v době vyučování. Jídlonosič musí být vždy řádně označen příjmením odběratele a je nutné nahlásit odběr ve školní jídelně (telefonicky, osobně, sms). Za odhlašování obědů jsou vždy zodpovědní rodiče, případně žák, který odhlašuje oběd osobně ve školní jídelně. Nahlášení nepřítomnosti dítěte učitelům neznamená, že se dítěti odhlásí oběd! V případě neodhlášených obědů (pokud není dítě přítomno ve škole, např. v době nemoci, dovolené, apod.) bude naúčtována zpětně plná cena oběda. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

standardní cena oběda:

žáci 7 – 10 let 28,- Kč

žáci 11 – 14 let 30,- Kč

žáci 15 – 18 let 31,- Kč

cena oběda od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole bez řádného odhlášení:

žáci 7 – 10 let 57,- Kč

žáci 11 – 14 let 59,- Kč

žáci 15 – 18 let 60,- Kč

3. Obědy musí být zaplaceny (poukázány na účet) do 10. dne stávajícího měsíce a platí se zálohově na celý měsíc dopředu. Kontrola plateb na účtu probíhá jednou denně. Pokud není platba na účtu do 10. dne v měsíci do 13:00, nebude vydán následující pracovní den strávníkovi oběd a to do doby, než bude stravné uhrazeno. Škola si vyhrazuje právo ve výjimečných případech prodloužit lhůtu pro zaplacení obědů, např. v době prázdnin, neplánovaného volna apod.

Telefon do školní jídelny: 725832015


 

Irena Vápeníková

vedoucí ŠJ

© 2021 ZŠ Křivoklát