Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

 

Činnost školy bude od 1. 9. 2020 zahájena v plném rozsahu. Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Příchod do školy bude probíhat běžným způsobem. Škola se otevírá v 7.30 hod. Dřívější vstup je dovolen dětem, které navštěvují školní družinu (případně školní klub) a dále těm žákům, kteří jsou předběžně domluveni s konkrétními vyučujícími na doplnění učiva. Do budovy vstupují pouze žáci a zaměstnanci školy, ostatní osoby po zazvonění vyčkají u vchodových dveří.

 

U vstupu do budovy školy bude umístěn bezdotykový dezinfekční přístroj, další prostředky k dezinfekci rukou budou v jednotlivých třídách, jídelně, hygienických zařízeních.

Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou.

 

Ve třídách bude prováděno časté a intenzivní větrání (především v době přestávek a také během vyučovací hodiny). Průběžně bude docházet k větrání šatních prostor.

VE VNITŘNÍCH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY JE NUTNÉ NOSIT ROUŠKY.

 

V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19:

- nutné oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí

- ŠKOLA NEMÁ POVINNOST AKTIVNĚ ZJIŠŤOVAT U JEDNOTLIVÝCH ŽÁKŮ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu …)

- pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka, není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce

- pokud jsou patrné příznaky již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce - v tomto případě je zákonný zástupce neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy

- pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: je izolován od ostatních přítomných ve škole, současně je informován zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka

 

- pokud se objeví příznaky u zaměstnance školy, opustí v nejkratším možném čase školu nebo aktivitu

 

Dítěti (případně zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Prezenční výuka

- v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

 

Smíšená výuka

- v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat ty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.

 

Distanční výuka

- pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením zakázána přítomnost dětí ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje vzdělávání výhradně distančním způsobem.

© 2020 ZŠ Křivoklát