Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19

 

Od 1. 9. 2020 bude probíhat činnost mateřské školy v plném rozsahu. Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

 

V prostorách MŠ

- doprovázející osoba předá dítě pedagogickému pracovníkovi v chodbě za vchodovými dveřmi (pouze v nezbytném případě bude umožněn pohyb v prostorách MŠ na nezbytně nutnou dobu – doprovod u nově nastupujících dětí, nutnost roušky)

- při vyzvedávání dětí odpoledne bude vyvěšena informace o pobytu dětí (pokud budou děti pobývat na zahradě, tak předání dětí proběhne u vchodu na zahradu)

- je zakázáno přinášet do MŠ hračky (plyšáky) z domova

 

Ve třídě

- neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

- v každé třídě je nezbytné často větrat

 

V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19

- nutné oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí

- MATEŘSKÁ ŠKOLA NEMÁ POVINNOST AKTIVNĚ ZJIŠŤOVAT U JEDNOTLIVÝCH DĚTÍ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu …)

- pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte, nebude dítě vpuštěno do budovy školy a bude předáno zákonnému zástupci

- pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – je izolováno od ostatních dětí, současně je informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte

 

- pokud se objeví příznaky u zaměstnance školy, opustí v nejkratším možném čase školu nebo aktivitu

 

Dítěti (případně zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Školní stravování bude probíhat v běžné podobě, při přípravě jídel a při vydávání musí být dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

© 2021 ZŠ Křivoklát