Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE JE POVINEN VYJÁDŘIT ZÁJEM O DOCHÁZKU DO ŠKOLY DO 18. 5. 2020 (nutno nahlásit třídním učitelům, zároveň uvést i zájem o odpolední aktivity). Vzdělávací aktivity bude škola zajišťovat od 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity se organizují pro skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině je 15.
Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6.. Žáka nelze zařadit do skupiny později (než k 25. 5. 2020). Pro žáky 1. stupně budou organizovány aktivity pravidelně každý pracovní den a to v rozsahu původního dopoledního rozvrhu (konec dopoledních aktivit v 11.25 nebo ve 12.20 hod.).
Odpolední část bude zajišťována do 15.30 a cílem je zajistit ŠVP školní družiny.
RANNÍ DRUŽINA NEBUDE POSKYTOVÁNA.

Příchod ke škole a pohyb před školou
- minimalizovat shromažďování osob před školou
- dodržovat odstupy 2 metry
- povinnost zakrytí úst a nosu
- žáky před školou vyzvedne pedagogický pracovník
- zajistit průběžný příchod žáků (podle počtu žáků bude případně dodatečně stanoven rozvrh příchodu žáků) a jejich plynulý přesun do tříd

Vstup do budovy školy
- vstupují pouze žáci (nikoli doprovázející osoby)
- žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
- každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
- pro žáky budou vymezeny prostory, ve kterých se budou pohybovat
- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze skupiny

V budově školy
- nutnost minimalizovat kontakty mezi skupinami
- při přesunech dodržovat odstupy 2 metry
- možnost trávit přestávky venku (nutné nasazení roušky)
- časté větrání
- důkladné čištění všech místností

Ve třídě
- neprodleně po přezutí (případně po příchodu do třídy) musí každý použít dezinfekci na ruce
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dohází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě
- při sejmutí si žák ukládá roušku do sáčku
- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
- v každé třídě je nezbytné často větrat

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnost žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Školní stravování
Vydávání obědů bude zajištěno ve školní jídelně podle stanovených pravidel.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI A ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.

Při prvním vstupu do školy je nutno předložit prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a písemné čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - viz příloha

 

Ochrana zdraví a provoz ZŠ pro žáky 1. stupně stáhnout
Čestné prohlášení stáhnout

© 2021 ZŠ Křivoklát