Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Plánované akce

St 27.10.2021
MŠ - "Cesta za veverkou" - stezka lesem s plněním úkolů

St 27.10.2021
podzimní prázdniny

Čt 28.10.2021
státní svátek

Pá 29.10.2021
podzimní prázdniny

Informace - provoz a testování od 1.9.

Hygienická pravidla:

- dezinfekce rukou

- po příchodu do budovy umytí rukou vodou a mýdlem

- větrání učeben

KAŽDÁ OSOBA JE POVINNA SI PŘI VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY A VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH ZAKRÝT DÝCHACÍ CESTY (z této povinnosti jsou vyjmuty osoby s poruchou intelektu, autistického spektra; osoby, kterým to neumožňují závažné zdravotní důvody – nutno doložit lékařským potvrzením).

V případě podezření na výskyt nákazy covid – 19 je škola povinna zajistit oddělení dítěte od ostatních a zajistit dohled zletilé fyzické osoby. Škola dále informuje zákonného zástupce.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění (př. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku …).

Školní stravování se řídí danými doporučeními (př. odstup strávníků …).

 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ

Proběhne pro všechny ročníky 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Testování bude probíhat od 6.30 hod. podle rozpisu u vchodových dveří.

Bude se jednat o neinvazivní antigenní testy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (př. použít ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob …).

 

Návrat ze zahraničí

Osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy (označeny světle a tmavě červenou barvou, černou barvou) a na které se nevtahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.) jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. dnů podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.

Do doby výsledku testu musí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

© 2021 ZŠ Křivoklát