Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro účast na přijímacích zkouškách je vyžadováné doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování má za povinnost umožnit základní škola, ve které se žáci vzdělávají a zároveň škola vydá potvrzení, které bude dokladem o potvrzení testu. Testování bude umožněno i v případě, kdy výuka probíhá distančně – testování by proběhlo 29. 4. v době od 8.00 do 9.00 hod. V případě prezenční výuky by pak testování proběhlo také ve čtvrtek ráno po příchodu do školy.

Uchazeči o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkoušku, kteří nebudou konat přijímací zkoušky, a uchazeči o středně vzdělání bez maturitní zkoušky budou testováni nejdříve 7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování; od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů

V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

 

© 2021 ZŠ Křivoklát