Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

3. podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin

4. z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

- snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů

- samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky

- četbu související se zadanými úkoly

- další podklady, které umožnily žákům formulovat výsledky, kterých dosáhli

POKUD ŽÁK I PŘES OPAKOVANÉ VÝZVY S VYUČUJÍCÍMI NEKOMUNIKUJE, MŮŽE SE TO PROMÍTNOUT DO ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno klasifikačním stupněm.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Pokud žák bude hodnocen z některého předmětu na vysvědčení stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“ a následně se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

Zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením.

© 2021 ZŠ Křivoklát